Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Kurs I stopnia: Diagnostyka i higiena jamy ustnej psa i kota

 • Organizator: Sekcja Stomatologii PSLWMZ
  Nadzór merytoryczny: Jerzy Gawor dr n. wet. Diplomate AVDC, EVDC, Fellow Academy of Veterinary Dentistry
  Osoba kontaktowa: Dr n. wet. Katarzyna Jodkowska e-mail: lp.zmwlspakswokdoj.anyzratak

  Kurs odbędzie się 17-18 września 2018 r. w Krakowie.

  KURS I STOPNIA:
  Diagnostyka i Higiena Jamy Ustnej Psa i Kota: wspólne szkolenie dla lekarzy i techników weterynarii.
  Czas: 2 dni.

  Program:

  Pierwsza część. Zajęcia seminaryjne: Diagnostyka stomatologiczna. Higiena jamy ustnej

  • Radiologia w stomatologii małych zwierząt. Podstawowe zagadnienia:

  Radiologia ogólna:
  - historia radiologii
  - zasady fizyczne diagnostyki rtg
  - ochrona radiologiczna
  - uwarunkowania anatomiczne
  - projekcje wewnątrzustne równoległe i dwusieczne kąta
  - obrazowanie uzębienia psa i kota: zęby sieczne, kły, zęby przedtrzonowe i trzonowe
  - radiografia czaszki psa i kota w kontekście stomatologicznym
  - sesja interaktywna

  • Badanie kliniczne jamy ustnej psa i kota. Zapis kliniczny w karcie stomatologicznej pacjenta
  • Zabieg profilaktyczny i higiena jamy ustnej psa i kota

  Druga część. Zajęcia praktyczne:

  • 4 godziny projekcje radiologiczne,
  • 4 godziny: badanie jamy ustnej oraz zabieg profilaktyczny.

  Dyplom ukończenia kursu otrzymuje każdy uczestnik. Chętni mogą przystąpić do egzaminu kompetencyjnego z I stopnia z Diagnostyki i higieny jamy ustnej psa i kota.

  Zaliczenie kursu odbywa się w czasie Kongresu PSLWMZ, jest organizowane przez Sekcję Stomatologii i składa się z 3 części:

  1. Praca radiologiczna do wykonania,
  2. Zadanie diagnostyczne do wykonania,
  3. Test wielokrotnego wyboru 1 godzina: 40 pytań.

  Zasady certyfikowania zaliczenia poziomu i stopnia wiedzy stomatologicznej według Sekcji Stomatologii PSLWMZ w 2018: Diagnostyka i Higiena Jamy ustnej Psa i Kota.

  Kalendarz wydarzeń

  Spełnienie warunków I , II, III: do 16 września 2018 r.
  Dostarczenie zadania radiologicznego i klinicznego: do 14 października 2018 r.
  Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu: do 28 października 2018 r.
  Egzamin: 23 listopad 2018
  Część teoretyczna: 16.30 - 17.30
  Część ilustracyjna: 17.45 - 18.15

  Zasady ogólne:

  1. Ukończenie kursu Diagnostyka i Higiena Jamy Ustnej Psa i Kota
  2. Spełnienie warunków dopuszczenia do egzaminu
  3. Podejście do egzaminu, osiągnięcia minimum 70% w testach

  W sytuacji, gdy osoba ukończyła już podobny kurs (udokumentowany stosownym dyplomem ukończenia) - nie ma potrzeby spełniać 1 warunku (ukończenia kursu) i można przejść do spełniania warunków dopuszczenia do egzaminu.

  Warunki szczegółowe dopuszczenia do egzaminu:

  I. Wykonanie samodzielne lub w roli asystenta oraz udokumentowanie 5 przypadków z zakresu higieny jamy ustnej i profilaktyki (bez danych osobowych właściciela)

  A. Użycie kart badania,
  B. Opis czynności przygotowujących pacjenta wraz z lekami, dawkami i czasem realizacji,
  C. Przeprowadzenie badania wraz z zapisem wykrytych zmian,
  D. Badanie radiologiczne - jeśli było konieczne.

  II. Przeprowadzenie badania długoterminowego psa lub kota oceniającej wyniki pasywnej higieny jamy ustnej przy użyciu preparatu Plaque Off lub Maxiguard stosowanych według zaleceń producenta. Ocena sytuacji wyjściowej, po 2, 4 i 6 tygodniach stosowania. System oceny klinicznej oparty o poniższe parametry:

  1. Węzły chłonne żuchwowe: prawidłowe, wyczuwalne, powiększone,
  2. Ilość twardych osadów nazębnych: brak, do 25% powierzchni zęba, powyżej 25%,
  3. Stan dziąseł i przyzębia: zdrowe, zaczerwienione dziąsła i krwawienie, zapalenie przyzębia,
  4. Obecność płytki nazębnej: brak, do 25% powyżej 25%.

  Dokumentacja badania długoterminowego ma być opisana CZYTELNIE na karcie badania i ilustrowana fotografiami.

  III. Opis sprzętu stomatologicznego, anestezjologicznego (wraz ze sprzętem monitorującym) i radiologicznego, do którego ma się dostęp i który stosuje się przy zabiegach profilaktycznych i stomatologicznych. Wymienienie wszystkich metod- stosowanych w lecznicy, higieny aktywnej i pasywnej używanej w okresie pooperacyjnym.

  Warunki opisane w punkcie I, II, III muszą być spełnione w określonym czasie przed egzaminem - czyli materiał dostarczony w formie zapisu elektronicznego musi dotrzeć do egzaminatora do 16 września 2018 roku.

  Po spełnieniu punktów I, II, III - dwa pozostałe punkty są do korespondencyjnego wykonania.

  Etap Wykonanie, Ocena, Komentarz
  5 Przypadków klinicznych: Użycie kart

  Opis czynności

  Badanie radiologiczne

  Badanie długoterminowe
  Opis Sprzęt stomatologiczny

  anestezjologiczny
  radiologiczny
  higiena

  Ocena końcowa

  IV. Rozwiązanie problemu diagnostycznego. Zostanie wysłany opis przypadku, a zadaniem będzie wpisanie opisu w kartę badania stomatologicznego.

  V. Wykonanie zadania radiologicznego.

  VI. Oświadczenie, że opisane wyżej wymagania i warunki są zgodne z rzeczywistością.
  Opłata egzaminacyjna wynosi 400 zł.

  Treść zadania zostanie wysłana po pozytywnej ocenie warunków I, II, III w terminie do tygodnia od ich otrzymania.
  Rozwiązanie zadań muszą dotrzeć do egzaminatora najpóźniej do 14 października 2018.
  Osoby dopuszczone do egzaminu muszą spełnić wszystkie powyższe warunki.

  IV - Zadanie diagnostyczne
  Parametr Wykonanie Komentarz
  Dokładność
  Użycie ustalonych zasad w trakcie kursu
  Ocena końcowa
  V - Zadanie Radiologiczne
  Parametr Wykonanie Komentarz
  Projekcja
  Jakość zdjęć
  Czy wykonane zgodnie z zadaniem
  Ocena końcowa

  Powyższe materiały muszą być dostarczone w wersji elektronicznej, spakowane w formacie ZIP, lub poprzez Dropbox , po wcześniejszym potwierdzeniu chęci przystąpienia do egzaminu, do 16 września 2018 roku na adres: Katarzyna Jodkowska: lp.zmwlspakswokdoj.anyzratak

  OŚWIADCZENIE

  ico8.png Pobierz i wydrukuj oświadczenie (pdf)

  Materiały źródłowe:

  1. Gawor J. Jodkowska, K. Materiały dydaktyczne do kursu I stopnia
  2. Gorrel Cecilia Stomatologia, Wrocław 2011, Elseviere Urban & Partner, Rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 8, Dodatek 1 Dodatek 2
  3. Tutt Cedric, Stomatologia Małych Zwierząt, Elsevier Urban &Partner 2008, Rozdziały: 2, 3, 4, 12

  EGZAMIN: I STOPIEŃ KOMPETENCJI STOMATOLOGICZNEJ WEDŁUG SEKCJI STOMATOLOGII PSLWMZ

  I część: teoretyczna 40 pytań o charakterze testu wielokrotnego wyboru. 60 minut.

  • 10 pytań - Radiologia i radiografia
  • 10 pytań - Badanie jamy ustnej
  • 5 pytań - ocena zgryzu
  • 10 pytań - zabieg profilaktyczny
  • 5 pytań - higiena jamy ustnej
  • Razem 40

  II część: teoretyczna 25 pytań o charakterze testu wielokrotnego wyboru. Problemy do rozwiązania przedstawione na zdjęciach. 1 minuta 12 sekund na pytanie. 30 minut.

  • 5 pytań - radiografia
  • 5 pytań - badanie jamy ustnej
  • 5 pytań - zabieg profilaktyczny
  • 5 pytań - higiena jamy ustnej
  • 5 pytań - przekrojowe
  • Razem 25

  Uwagi ogólne

  Arkusze odpowiedzi są anonimowe - oznaczone numerem wybranym drogą losową. Numer ten otrzyma uczestnik egzaminu oraz osoba nadzorująca egzamin z ramienia PSLWMZ. W przypadku uczestniczenia jednej osoby w egzaminie odstępujemy od tego warunku.
  Po zebraniu arkuszy odpowiedzi ocenia się je i po ostatecznym ustaleniu ilości poprawnych odpowiedzi i zatwierdzeniu zaliczenia lub nie egzaminu, identyfikuje się autorów. Informacje o wyniku wysyłane są drogą telefoniczną. Wręczanie certyfikatów ma miejsce w czasie uroczystej kolacji.
  Osobą nadzorującą przebieg egzaminu jest przedstawiciel zarządu PSLWMZ. Osoba, która zdała egzamin otrzymuje dyplom osiągnięcia poziomu I stopnia wiedzy stomatologii weterynaryjnej „Higiena i diagnostyka jamy ustnej". Dyplom zostanie wręczony w trakcie uroczystej kolacji podczas Kongresu PSLWMZ.

  Sekcję Stomatologii w Komisji Merytorycznej i Egzaminacyjnej reprezentują:

  Dr n. wet. Katarzyna Jodkowska

  Dr n. wet. DAVDC DEVDC FAVD Jerzy Gawor

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes