Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Projekt Regulaminu Pracy Zarządu PSLWMZ

 • Skład: Prezes, Prezes Elekt, Prezes Senior, Sekretarz, Skarbnik, 3 członków

  Regulamin jest dokumentem określającym zakres obowiązków i sposób pracy Zarządu PSLWMZ. Jest zgodny z brzmieniem statutu PSLWMZ, ale nie podlega akceptacji Walnego Zebrania członków, wymaga natomiast (pisemnej?) akceptacji nowo wybranego zarządu. W razie potrzeby może zostać poszerzony przez urzędujący Zarząd o nowe punkty.

  Każdy z członków Zarządu aktywnie uczestniczy w pracy Stowarzyszenia. Daje do dyspozycji swój czas, kontaktowy numer telefonu, adres internetowy zobowiązuje się do utrzymywania kontaktów z pozostałymi członkami Zarządu, uprzedza o swojej nieobecności, lub niedyspozycji.

  Za pracę dla stowarzyszenia członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia.

  1. Zakres obowiązków:

  1. Prezes

  - Reprezentuje Stowarzyszenie w kraju i za granicą, bierze udział w spotkaniach lub wyznacza osobę reprezentującą Stowarzyszenie na spotkaniach, które wymagają obecności Stowarzyszenia.

  - Podpisuje dokumenty Stowarzyszenia

  - Prowadzi Walne Zebranie

  - Prowadzi i ustala termin zebrań Zarządu

  - Prowadzi rozmowy ze sponsorami i na bieżąco informuje o wyniku rozmów pozostałych członków Zarządu

  - Zabiera głos w każdej sprawie prezentowanej na forum Zarządu

  2. Prezes Elekt

  - Jest odpowiedzialny za przygotowanie Kongresu Stowarzyszenia: koordynuje działania Komitetu organizacyjnego Kongresu z Zarządem, odpowiada za program naukowy Kongresu oraz za materiały naukowe z Kongresu

  - Przejmuje obowiązki Prezesa w przypadku jego nieobecności lub zakończenia kadencji

  - Jest odpowiedzialny za przygotowanie Walnego Zebrania, przekazuje Sekretarzowi materiały do przesłania członkom Stowarzyszenia w terminie 2 miesiące przed Walnym Zebraniem.

  3. Prezes Senior

  - Pisze coroczne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i odpowiada za ich przesłanie do czasopism weterynaryjnych

  - Służy radą Prezesowi i w przypadku nieobecności Prezesa oraz Elekta, przejmuje ich funkcje, chyba że prezes wyznaczył inna osobę.

  - Utrzymuje kontakty z KRLW i zabiera głos w istotnych dla weterynarii małych zwierząt sprawach

  4. Sekretarz

  - Odpowiada za prowadzenie biura Stowarzyszenia mając do dyspozycji środki przeznaczone uchwała Zarządu na pokrycie kosztów biura.

  - Koordynuje wysyłanie i odbiór poczty Stowarzyszenia.

  - Do 15 stycznia każdego roku przesyła pocztę każdemu aktualnemu członkowi o planach PSLWMZ wraz z informacją o bieżących składkach

  - Kontroluje krajową pocztę internetowa kierowaną na lp.pwzmwlsp

  - Sprawuje opiekę i dysponuje telefonami oraz note-bookiem Stowarzyszenia

  - Pisze sprawozdania z Zebrań Zarządu i w terminie 14 dni po Zebraniu Zarządu przesyła pozostałym członkom sprawozdania

  - Pisze sprawozdania z Walnego Zebrania i przedstawia je w terminie do 2 miesięcy po Zebraniu urzędującemu Zarządowi

  - Archiwizuje wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, dopilnowuje redakcji uchwał i przekazuje ich dokładne brzmienie pozostałym członkom zarządu.

  5. Skarbnik

  - Sprawuje opiekę nad finansami Stowarzyszenia,

  - Jest odpowiedzialny za przygotowanie co roku przypomnienia o zapłacie składek.

  - Aktualizuje i przekazuje aktualna listę członków Sekretarzowi

  - Na życzenie członka Zarządu przesyła mu aktualna listę członków

  - Przygotowuje sprawozdanie roczne z finansów Stowarzyszenia i prezentuje je przez KR oraz przed Walnym Zebraniem

  - Jest informowany i współdecyduje o każdym zobowiązaniu finansowym Stowarzyszenia

  - Dopilnowuje aby każde zobowiązanie finansowe Stowarzyszenia było podparte odpowiednim dokumentem oraz wyjaśnieniem.

  6. Członkowie Zarządu mają przeznaczone obowiązki:

  - Realizacja zleconych uchwałami Zarządu zadań do wykonania,

  - Utrzymanie kontaktu z sekcjami, koordynacja ich działań

  - Koordynacja funkcjonowania stron internetowych stowarzyszenia, nadzór nad prezentowaną na nich treścią i aktualizacja zawartości stron internetowych

  - Bieżący kontakt z mediami, zapewnienie odpowiedniego wizerunku Stowarzyszenia w czasie imprez organizowanych poza Stowarzyszeniem.

  - Kontrola zagranicznej poczty kierowanej na lp.pwzmwlsp

  - Funkcje reprezentanta ds. międzynarodowych

  - Realizacja imprez pod egidą WSAVA i FECAVA

  Jedna z osób z grona Zarządu delegowana jest jako PSAVA Director – i jest upoważniona do reprezentowania Stowarzyszenia w czasie spotkań FECAVA Council lub innych gremiów, w których Stowarzyszenie powinno być reprezentowane. Osoba ta jest zobowiązana do odpowiedniego przygotowania się do zebrań oraz przedstawienia sprawozdania ( w formie pisemnej lub elektronicznej) oraz rozliczenia finansowego w terminie 10 dni po zebraniu.

  2. Nowi członkowie:

  Ankieta wraz z deklaracją członkostwa przesyłana jest do Sekretarza lub Skarbnika. Te dwie osoby aktualizują na bieżąco listę członków. Każda korespondencja Stowarzyszenia jest przesyłana tylko do aktualnych członków Stowarzyszenia. Każdy członek wpłacający składki otrzymuje pisemne lub drogą internetową odpowiedź potwierdzająca wpłatę oraz otrzymanie składki. Nowi członkowie otrzymują statut PSLWMZ. Członkowie Zarządu nie są zwolnieni z opłat składek członkowskich

  3. Kongres oraz imprezy Stowarzyszenia

  Organizatorzy Kongresu oraz członkowie Zarządu są zwolnieni z opłat rejestracyjnych oraz mają pokrywane koszty pobytu. W sprawach organizacyjnych konieczne jest przedstawienie i opracowanie zaleceń dla organizatorów przyszłych kongresów.

  4. Zebrania Zarządu

  Terminy ustala Prezes w planach całorocznych – bieżące terminy mogą ulec zmianie decyzją większością głosów zarządu, w sytuacji równowagi – decydujący głos należy do Prezesa.

  Prezes ustala i na 2 tygodnie przed terminem zebrania przesyła pozostałym członkom Zarządu program zebrania. W ciągu roku odbywają się przynajmniej 4 spotkania Zarządu.

  Początkiem każdego zebrania Zarządu jest przyjęcie większością głosów sprawozdania z poprzedniego zebrania.

  Komisja Rewizyjna informowana jest o terminach odbywających się Zebrań Zarządu. W czasie zebrania Zarządu dotyczącego sprawozdań rocznych obowiązkowa jest obecność pełnego składu Komisji Rewizyjnej, wtedy pokrywane są koszty podróży i pobytu dla członków KR.

  3 nieobecności na zebraniu Zarządu powodują postawienie wniosku o wygaśnięciu kadencji członka zarządu. Wniosek taki jest głosowany i decyzja podejmowana większością głosów. W przypadku równowagi, decydujący głos ma Prezes.

  Uchwały Zarządu muszą być definitywnie zredagowane przed poddaniem pod głosowanie. W przypadkach wątpliwych należy poddać treść uchwały konsultacji prawnej.

  Członkowie Zarządu mają pokrywane koszty podróży oraz pobytu w czasie Zebrania Zarządu.

  5. Walne Zebranie

  Walne zebranie członków Stowarzyszenia odbywa się przynajmniej raz w roku. Zebranie prowadzi Prezes. W razie jego nieobecności czyni to Elekt lub Senior. Na 2 miesiące przed Walnym Zebraniem każdy członek Stowarzyszenia musi dostać pisemne zawiadomienie o terminie, programie zebrania, oraz otrzymać tekst rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

  6. Decyzje

  Każda sprawa dotycząca Stowarzyszenia powinna być zaprezentowana pozostałym członkom Zarządu. W okresie pomiędzy Zebraniami decyzje mogą być podejmowane drogą „głosowania" internetowego, na najbliższym zebraniu Zarządu – decyzję tą w formie uchwały prezentuje autor i jest ona głosowana oficjalnie.

  W każdej sprawie finansowej musi być poinformowana Komisja Rewizyjna.

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes