Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Polityka Prywatności

 • Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

  Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ) jest stowarzyszeniem skupiającym lekarzy weterynarii i studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej zainteresowanych propagowaniem i podnoszeniem wiedzy oraz umiejętności związanych z patologią, terapią iprofilaktyką chorób zwierząt towarzyszących. Wielce sobie cenimy możliwość współpracy z Państwem na tej niwie. Chcąc jak najlepiej wypełniać nasze statutowe obowiązki i kontynuować naszą współpracę, a zarazem spełniając obowiązek informacyjny* o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, zamieszczamy poniżej podstawowe informacje jak to czynimy i w jakim celu to czynimy. Serdecznie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Będziemy bardzo wdzięczni, gdy Państwo zechcecie w dalszym ciągu współpracować z Polskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt i pozostaniecie z Nami. Jednocześnie zapewniamy, że nie nadużyjemy Państwa zaufania a Państwa dane osobowe wykorzystywane będą tylko w celu jak najlepszego wypełniania obowiązków statutowych i umownych w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

  Z Wyrazami Koleżeńskiego Szacunku
  Prezes PSLWMZ
  Dr Jacek Szulc

  Istotne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez PSLWMZ

  Skąd mamy Państwa dane?
  Państwa dane pozyskaliśmy:

  1. bezpośrednio od Państwa, przy przystąpieniu do PSLWMZ składają Państwo deklaracje członkowskie,
  2. bezpośrednio od Państwa, przy zgłaszaniu uczestnictwa w przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych przez PSLWMZ,
  3. z dostępnych źródeł publicznie: z Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Kto jest administratorem Państwa danych?

  Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ) z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Głęboka 30 20-612 Lublin, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000015583, NIP 712-22-93-231, tel: 531 – 732 – 732, lp.zmwlsptairaterkes

  Jakie dane przetwarzamy?
  PSLWMZ przetwarza następujące kategorie danych:

  1. dane kontaktowe;
  2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
  3. dane identyfikacyjne niezbędne do spełnienia obowiązków PSLWMZ wobec członków stowarzyszenia drogą elektroniczną;
  4. dane identyfikacyjne niezbędne do poinformowania Państwa drogą elektroniczną o organizowanych przez PSLWMZ przedsięwzięć edukacyjnych.

  Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy z PSLWMZ,
  3. w celu wykonania umowy zawartej z PSLWMZ na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
  4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PSLWMZ, np. wystawienia faktury lub rachunku,
  5. w celach informowania Państwa o organizowanych przez PSLWMZ przedsięwzięciach edukacyjnych,
  6. w celu wykonywania obowiązków PSLWMZ wobec członków Stowarzyszenia i obowiązków członka wobec PSLWMZ,
  7. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:
   a) w celu marketingu podmiotów trzecich,
   b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom (partnerom), z którymi PSLWMZ współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych,
   c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste)

  Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
  W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu:

   1. spełnienia obowiązków Stowarzyszenia wobec członków,
   2. wykonania umowy z PSLWMZ,

  podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy i możliwości spełnienia obowiązków Stowarzyszenia wobec członków.

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub spełnienia obowiązków Stowarzyszenia wobec członków. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym jednak jest konieczne w związku z członkostwem w PSLWMZ. W statucie naszego Stowarzyszeniu nie istnieje pojęcie „członka anonimowego”.

  Jak cofnąć zgodę?
  Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
  W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną PSLWMZ w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez PSLWMZ jest legalne.

  Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?
  Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 531 – 732 – 732 lub e-mailowo pod adresem: lp.zmwlsptairaterkes

  Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

  1. złożenie przez Państwa deklaracji członkowskiej do PSLWMZ i wykonywanie obowiązków Stowarzyszenia wobec swoich członków,
  2. zawarcie i wykonanie umowy z PSLWMZ,
  3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PSLWMZ (np. wystawienie faktury),
  4. prawnie uzasadniony interes PSLWMZ (bezpośrednie informowanie Państwa o przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych przez PSLWMZ lub wykonanie umowy zawartej z PSLWMZ na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
  5. wyrażona przez Państwa zgoda.

  Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
  Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe partnerom (przedsiębiorcom), z którymi PSLWMZ współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom PSLWMZ, na których Państwo się zgodzą.
  Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.
  Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

  Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
  Mają Państwo prawo do żądania od PSLWMZ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu informowania Państwa o przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych przez PSLWMZ samodzielnie lub we współpracy z Partnerami mogą Państwo wnieść sprzeciw.

  Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
  Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo:

   1. jak długo pozostają Państwo członkami PSLWMZ.
   1. jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z PSLWMZ lub umowy zawartej przez PSLWMZ z innym podmiotem na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić PSLWMZ i jakie mogą być podnoszone wobec PSLWMZ.
   2. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
   3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
   4. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z PSLWMZ na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
   5. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest informowanie Państwa o przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych przez PSLWMZ, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

  Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez PSLWMZ?
  Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies na naszej stronie internetowej

  *Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Art. 12 (Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą)

  Art. 13 (Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes