Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Stowarzyszenie

 • Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem lekarzy weterynarii, z siedzibą w Lublinie. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, członków studentów oraz członków honorowych. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być lekarz weterynarii, który złoży deklarację członkowską i zostanie ona przyjęta przez Zarząd. Członkiem studentem może zostać osoba, która: studiuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz złoży deklarację i zostanie ona przyjęta przez Zarząd.

 • Zarząd PSLWMZ

 • Prezes

  prof. dr hab. Wojciech Niżański

 • Prezes Elekt

  dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker

 • Prezes Senior

  lek. wet. Andrzej Lisowski

 • Skarbnik

  lek. wet. Tomasz Pięknik

 • Sekretarz

  dr n. wet. Tomasz Nowak

 • Członek Zarządu

  dr n. wet. Zbigniew Blimke

 • Członek Zarządu

  dr n. wet. Jerzy Gawor

 • Członek Zarządu

  lek. wet. Jacek Szulc

 • Komisja Rewizyjna

  lek. wet. Violetta Olender - Przewodnicząca

 • Komisja Rewizyjna

  dr n. wet. Katarzyna Jodkowska

 • Komisja Rewizyjna

  dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz

 • Pracownicy biura

  Katarzyna Winiarczyk-Bąk


 • Nasza misja

  Cele Stowarzyszenia obejmują:

  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii zajmujących się lecznictwem małych zwierząt.
  • Upowszechnianie najnowszych osiągnięć z zakresu szeroko pojętej praktyki małych zwierząt i dbałość o dalszy postęp nauki w tej dziedzinie.
  • Propagowanie standardów prowadzenia praktyki lekarsko weterynaryjnej zajmującej się lecznictwem małych zwierząt.
  • Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej oraz samorządu zawodowego.
  • Tworzenie więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
  • Propagowanie działalności naukowo-badawczej z zakresu lecznictwa i profilaktyki małych zwierząt.

  Wyżej wymienione cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

  • Organizowanie i współudział w organizowaniu kursów, konferencji, warsztatów, kongresów i projektów naukowo-badawczych z zakresu chorób małych zwierząt.
  • Promowanie swoich członków na forum krajowym i międzynarodowym.
  • Tworzenie sekcji specjalistycznych wewnątrz Stowarzyszenia.
  • Współpracę z lekarzami wolnej praktyki i państwową służbą weterynaryjną.
  • Współpracę z pracownikami naukowymi Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej i innych placówek naukowych w kraju i za granicą.
  • Współpracę z Samorządem Zawodowym i innymi organizacjami skupiającymi lekarzy weterynarii działającymi na terenie kraju.
  • Współpracę z organizacjami o podobnych celach do celów Stowarzyszenia i działającymi poza terytorium kraju.
  • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi wytwórcami i dystrybutorami leków, materiałów medycznych oraz sprzętu weterynaryjnego.

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes