Stowarzyszenie Pslwmz Regulamin świadczenia usług

 • 1. ORGANIZATOR

  1.1. Usługi świadczy Polskie Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt z siedzibą w Lublinie, ul. Głęboka 30 zarejestrowane w Sadzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000015583, NIP 712-22-93-231 zwane dalej Stowarzyszeniem lub PSLWMZ.

  2. CEL DZIAŁANIA

  2.1. Stowarzyszenie organizuje szkolenia, kursy, konferencje, kongresy w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie, zwane dalej szkoleniami.

  2.2. Cele działania Stowarzyszenia:

  - podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii zajmujących się lecznictwem małych zwierząt,
  - upowszechnianie osiągnięć z zakresu szeroko pojętej praktyki małych zwierząt i dbałość o dalszy postęp nauki w tej dziedzinie,
  - propagowanie standardów prowadzenia praktyki lekarsko-weterynaryjnej zajmującej się lecznictwem małych zwierząt,
  - reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej oraz samorządu zawodowego,
  - tworzenie więzi pomiędzy członkami stowarzyszenia,
  - propagowanie działalności naukowo-badawczej z zakresu lecznictwa i profilaktyki małych zwierząt.

  3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

  3.1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na oficjalnej stronie Stowarzyszenia.

  3.2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po uprzednim porozumieniem z Biurem Stowarzyszenia.

  4. OPŁATY I WARUNKI

  4.1. Opłaty za szkolenia podane są w szczegółowo opisanej ofercie lub dostępne u Organizatora.

  4.2. Ostateczna kwalifikacja na szkolenie następuje po wpłaceniu pełnej kwoty przed terminem szkolenia według terminarza.

  4.3. Po otrzymaniu opłaty przez Stowarzyszenie, zostanie wystawiona faktura VAT najpóźniej na 14 dni od daty otrzymania zapłaty.

  4.4. Brak zapłaty w wymaganym terminie stanowi rezygnację ze szkolenia.

  4.5. Stowarzyszenie w szczególnych przypadkach może zrezygnować z pobrania opłaty przed szkoleniem lub zastosować rabat.

  4.6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

  5. CZŁONKOSTWO W PSLWMZ

  5.1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, członków studentów oraz członków honorowych.

  5.2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być lekarz weterynarii, który złoży deklarację członkowską i zostanie ona przyjęta przez Zarząd.

  5.3. Członkiem studentem może zostać osoba, która: studiuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz złoży deklarację i zostanie ona przyjęta przez Zarząd.

  5.4. Wypełnioną deklarację członkowską wraz z dowodem wpłaty aktualnej składki należy przesłać listem poleconym na adres Biura Stowarzyszenia.

  5.5. Składkę członkowską za bieżący rok należy wpłacić do 30 marca danego roku.

  5.6. Prawa i obowiązki członka PSLWMZ reguluje Statut PSLWMZ.

  6. ZASADY I FORMY PŁATNOŚCI

  6.1. Na stronie PSLWMZ płatności można dokonywać w polskich złotych w kilku wariantach:

  Operatorem płatności on-line jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości) (dalej: TPAY)

  Przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

  Nr konta: 12 1500 1520 1215 2000 8964 0000

  Adres: Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
  ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin
  Bank: Bank Zachodni WBK SA O/Lublin
  KOD SWIFT: WBKPPLPP
  Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, rodzaj opłaty, data szkolenia

  6.2.Klient nie może łączyć różnych form płatności za jedno zamówienie.

  6.3.Klient, który wybrał opcję płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej TPAY, jest zobowiązany do uiszczenia należności w terminie składania zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie towaru zostanie anulowane.

  6.4. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem TPAY:

  a. Płatności za pośrednictwem TPAY mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się wybranym systemem, który został wybrany do realizacji płatności, w szczególności daną kartą kredytową może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
  b. Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt w swoim serwisie udostępnia Klientom formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do operatora płatności on-line TPAY za pośrednictwem szyfrowanych i bezpiecznych połączeń.

  c. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji na stronie PSLWMZ i wybraniu odpowiedniej formy płatności on-line, jest automatycznie przekierowywany do strony banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego operatora kart płatniczych TPAY.

  6.5. Klient, który wybrał opcję płatności tradycyjnym przelewem jest zobowiązany do uiszczenia należności w ciągu doby. Jeśli w ciągu 3 dni kalendarzowych płatność nie zostanie zaksięgowana na koncie Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt transakcja zostanie anulowana.

  7. REZYGNACJA UCZESTNIKA

  7.1. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić do Stowarzyszenia pisemnie drogą pocztową na adres Biura PSLWMZ, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin.

  7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia licząc od daty rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu do Stowarzyszenia oświadczenia w formie pisemnej drogą pocztową podając równocześnie numer konta, na które należy zwrócić wpłatę) Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej opłaty pomniejszony o 20% kosztów manipulacyjnych. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.

  7.3. Zwrot wpłaty nastąpi do 30 dni od zakończenia szkolenia.

  8. ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

  8.1. Stowarzyszenie zachowuje prawo do odwołania szkolenia na 1 dni przed dniem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach losowych wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych. Jeżeli szkolenie zostaje odwołane, uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej ceny szkolenia w terminie 21 dni roboczych od momentu odwołania szkolenia. W takim przypadku Stowarzyszenie nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.

  8.2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji ze szkolenia oraz zwrotu opłaty za szkolenie.

  8.3. W przypadku zmiany terminu szkolenia Organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia.

  9. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

  9.1. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.

  9.2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.

  9.3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Stowarzyszenia.

  10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  10.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) PSLWMZ nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy) będą jednak przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Stowarzyszeniem a Uczestnikiem.

  10.2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt moich danych osobowych w celu przesyłania mi informacji o działalności Stowarzyszenia. Potwierdzam, że dane moje udostępniam dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie.”

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  11.2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2015 roku.

  11.3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie www.pslwmz.pl.

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 81 445-61-58, 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes