Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Regulamin świadczenia usług

 • 1. ORGANIZATOR

  1.1. Usługi świadczy Polskie Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt z siedzibą w Lublinie, ul. Lubartowska 68A/U5 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015583, NIP 712-22-93-231 zwane dalej Stowarzyszeniem lub PSLWMZ.

  2. CEL DZIAŁANIA

  2.1. Stowarzyszenie organizuje szkolenia, kursy, konferencje, kongresy w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie, zwane dalej szkoleniami.

  2.2. Cele działania Stowarzyszenia:

  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii zajmujących się lecznictwem małych zwierząt,
  • upowszechnianie osiągnięć z zakresu szeroko pojętej praktyki małych zwierząt i dbałość o dalszy postęp nauki w tej dziedzinie,
  • propagowanie standardów prowadzenia praktyki lekarsko-weterynaryjnej zajmującej się lecznictwem małych zwierząt,
  • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej oraz samorządu zawodowego,
  • tworzenie więzi pomiędzy członkami stowarzyszenia,
  • propagowanie działalności naukowo-badawczej z zakresu lecznictwa i profilaktyki małych zwierząt.

  3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

  3.1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na oficjalnej stronie Stowarzyszenia.
  3.2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po uprzednim porozumieniem z Biurem Stowarzyszenia.

  4. OPŁATY I WARUNKI

  4.1. Opłaty za szkolenia podane są w szczegółowo opisanej ofercie lub dostępne u Organizatora.
  4.2. Ostateczna kwalifikacja na szkolenie następuje po wpłaceniu pełnej kwoty przed terminem szkolenia według terminarza.
  4.3. Po otrzymaniu opłaty przez Stowarzyszenie, zostanie wystawiona faktura VAT nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość zapłaty od nabywcy.
  4.4. Brak zapłaty w wymaganym terminie stanowi rezygnację ze szkolenia.
  4.5. Stowarzyszenie w szczególnych przypadkach może zrezygnować z pobrania opłaty przed szkoleniem lub zastosować rabat.
  4.6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

  5. CZŁONKOSTWO W PSLWMZ

  5.1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, członków studentów oraz członków honorowych.
  5.2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być lekarz weterynarii, który złoży deklarację członkowską i zostanie ona przyjęta przez Zarząd.
  5.3. Członkiem studentem może zostać osoba, która: studiuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz złoży deklarację i zostanie ona przyjęta przez Zarząd.
  5.4. Wypełnioną deklarację członkowską wraz z dowodem wpłaty aktualnej składki należy przesłać listem poleconym na adres Biura Stowarzyszenia.
  5.5. Składkę członkowską za bieżący rok należy wpłacić do 31 marca danego roku.
  5.6. Prawa i obowiązki członka PSLWMZ reguluje Statut PSLWMZ.

  6. ZASADY I FORMY PŁATNOŚCI

  6.1. Na stronie PSLWMZ płatności można dokonywać w polskich złotych w kilku wariantach:

  • Przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej - Przelewy24, obsługującego takie banki jak:

  dfgbn.png

  • Kartą kredytową - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, który obsługuje takie karty jak:

  karty.jpg

  • Przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości) (dalej: TPAY)
  • Przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Nr konta: 12 1500 1520 1215 2000 8964 0000
   Adres: Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
   ul. Lubartowska 68A/U5, 20-094 Lublin
   Bank: Santander Bank Polska S.A.
   KOD SWIFT: WBKPPLPP
   Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, rodzaj opłaty, data szkolenia

  6.2. Klient nie może łączyć różnych form płatności za jedno zamówienie.

  6.3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Przelewy24, TPAY lub kartą kredytową za pośrednictwa operatora kart płatniczych PayPro SA Agent Rozliczeniowy, jest zobowiązany do uiszczenia należności w terminie składania zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie towaru zostanie anulowane.

  6.4. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Przelewy24 oraz TPAY:

  • Płatności za pośrednictwem Przelewy24 lub TPAY mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się wybranym systemem, który został wybrany do realizacji płatności, w szczególności daną kartą kredytową może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
  • Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt w swoim serwisie udostępnia Klientom formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera sklepu Przelewy24 , TPAY lub do operatora kart płatniczych PayPro SA Agent Rozliczeniowy za pośrednictwem szyfrowanych i bezpiecznych połączeń.
  • Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji na stronie PSLWMZ i wybraniu odpowiedniej formy płatności on-line, jest automatycznie przekierowywany do strony banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego operatora kart płatniczych PayPro SA Agent Rozliczeniowy lub TPAY.
  • W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Przelewy24 lub TPAY zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Przelewy24 lub TPAY, płatność może nie zostać zrealizowana.

  6.5. Klient, który wybrał opcję płatności tradycyjnym przelewem jest zobowiązany do uiszczenia należności w ciągu doby. Jeśli w ciągu 3 dni kalendarzowych płatność nie zostanie zaksięgowana na koncie Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt transakcja zostanie anulowana.

  7. REZYGNACJA UCZESTNIKA

  7.1. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić do Stowarzyszenia pisemnie drogą pocztową na adres Biura PSLWMZ, ul. Lubartowska 68A/U5, 20-094 Lublin.
  7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia licząc od daty rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu do Stowarzyszenia oświadczenia w formie pisemnej drogą pocztową podając równocześnie numer konta, na które należy zwrócić wpłatę) Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej opłaty pomniejszony o 20% kosztów manipulacyjnych. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
  7.3. Zwrot wpłaty nastąpi do 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

  8. ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

  8.1. Stowarzyszenie zachowuje prawo do odwołania szkolenia na 1 dni przed dniem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach losowych wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych. Jeżeli szkolenie zostaje odwołane, uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej ceny szkolenia w terminie 21 dni roboczych od momentu odwołania szkolenia. W takim przypadku Stowarzyszenie nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.
  8.2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji ze szkolenia oraz zwrotu opłaty za szkolenie.
  8.3. W przypadku zmiany terminu szkolenia Organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia.

  9. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

  9.1. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
  9.2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.
  9.3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Stowarzyszenia.

  10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  10.1. Dane osobowe uczestników szkolenia będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U 2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Organizator szkolenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami szkolenia.
  10.2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu przez Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt z siedzibą w Lublinie przy ulicy Lubartowskiej 68A/U5 (działającego jako administrator danych) zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U 2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  11.2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.
  11.3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie www.pslwmz.pl.

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes