Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Statut PSLWMZ

 • Tekst jednolity

  STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY WETERYNARII MAŁYCH ZWIERZĄT

  Rozdział I
  Postanowienia ogólne

  § 1.
  1. Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem lekarzy weterynarii, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym w Lublinie i posiadającym osobowość prawną.

  § 2.
  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
  2. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 3.
  1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

  § 4.
  1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

  § 5.
  1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt i używa swego znaku oraz skrótu PSLWMZ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Rozdział II
  Cele Stowarzyszenia

  § 6.
  1. Cele Stowarzyszenia obejmują:
  a) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii zajmujących się lecznictwem małych zwierząt.
  b) Upowszechnianie najnowszych osiągnięć z zakresu szeroko pojętej praktyki małych zwierząt i dbałość o dalszy postęp nauki w tej dziedzinie.
  c) Propagowanie standardów świadczenia usług weterynaryjnych oraz prowadzenia zakładów leczniczych dla zwierząt zajmujących się lecznictwem małych zwierząt.
  d) Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej oraz samorządu zawodowego.
  e) Tworzenie więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
  f) Propagowanie działalności naukowo-badawczej z zakresu lecznictwa i profilaktyki małych zwierząt.

  § 7.
  1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a) Organizowanie i współudział w organizowaniu kursów, konferencji, warsztatów, kongresów, konkursów na najlepszą publikację z zakresu chorób małych zwierząt.
  b) Wspieranie finansowe (grant naukowy) projektów naukowo-badawczych z zakresu chorób małych zwierząt.
  c) Prowadzenie działalności gospodarczej.
  d) Promowanie swoich członków na forum krajowym i międzynarodowym.
  e) Tworzenie sekcji specjalistycznych wewnątrz Stowarzyszenia .
  f) Prowadzenie – w oparciu o działalność powołanych sekcji specjalistycznych – wewnętrznego systemu potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii w różnych dziedzinach medycyny weterynaryjne związanych z lecznictwem małych zwierząt.
  g) Współpracę z lekarzami weterynarii posiadającymi prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  h) Współpracę z pracownikami naukowymi Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej i innych placówek naukowych w kraju i za granicą.
  i) Współpracę z Samorządem Zawodowym i innymi organizacjami skupiającymi lekarzy weterynarii działającymi na terenie RP.
  j) Współpracę z organizacjami o podobnych celach do celów Stowarzyszenia i działającymi poza terytorium RP.
  k) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi wytwórcami i dystrybutorami leków, materiałów medycznych oraz sprzętu weterynaryjnego.
  l) Inne działania potrzebne do realizacji celów Stowarzyszenia.

  Rozdział III
  Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

  § 8.
  1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, członków studentów oraz członków honorowych.

  § 9.
  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być lekarz weterynarii, który złoży deklarację członkostwa i zostanie ona przyjęta przez Zarząd.

  § 10.
  1. Członkiem studentem może zostać osoba która:
  a) studiuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,
  b) złoży deklarację i zostanie ona przyjęta przez Zarząd.

  § 11.
  1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
  2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

  § 12.
  1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a) wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
  b) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem par. 21 p. 2, 3;
  c) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
  d) otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych;
  e) pierwszeństwa w udziale w zjazdach, kongresach, sympozjach, seminariach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  f) przynależności do sekcji specjalistycznych zgodnie z brzmieniem regulaminu sekcji;
  g) uczestniczenia w wewnętrznym systemie potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii oraz uzyskania na czas określony – po spełnieniu wymogów określonych w statucie oraz w dokumentach na podstawie jego wydanych - potwierdzenia (certyfikatu) swoich kwalifikacji i umiejętności.
  2. Prawa członkowskie mogą być wykonywane tylko osobiście.

  § 13.
  1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  a) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
  b) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  c) regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia;
  d) przestrzegania zasad etyki i deontologii weterynaryjnej;
  e) popierania i propagowania celów Stowarzyszenia.

  § 14.
  1. Członek honorowy ma prawa i obowiązki zwyczajnego członka – za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w wewnętrznym systemie potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

  § 15.
  1. Członek student ma prawa i obowiązki zwyczajnego członka – za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w wewnętrznym systemie potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii i opłaca składki według taryfy zniżkowej.

  § 16.
  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a) zgonu członka;
  b) skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu;
  c) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
  d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
  e) utraty prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

  § 17.
  1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

  § 18.
  1. Utrata członkostwa nie zobowiązuje Stowarzyszenia do zwrotu składki.

  Rozdział IV
  Władze Stowarzyszenia

  § 19.
  1. Władze Stowarzyszenia tworzą:
  a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
  b) Zarząd;
  c) Komisja Rewizyjna.

  § 20.
  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie studenci, członkowie honorowi z głosem doradczym.

  § 21.
  1. Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
  a) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
  b) ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;
  c) ustalanie wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia;
  d) zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia;
  e) podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;
  f) powoływanie Prezesa Elekta, pozostałych Członków Zarządu oraz Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej;
  g) odwoływanie Prezesa, Prezesa Elekta, pozostałych Członków Zarządu oraz Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej;
  h) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu;
  i) rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od decyzji Zarządu o wykluczeniu;
  j) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  k) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;
  l) nadawanie członkostwa honorowego;
  m) rozwiązanie Stowarzyszenia.
  2. Prezesa Elekta wybiera Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia z co najmniej pięcioletnim stażem.
  3. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia z co najmniej trzyletnim stażem.
  4. Prezesem, Prezesem Elektem, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Organu Stowarzyszenia nie może być członek stowarzyszenia, który jest członkiem zarządu lub organu kontroli wewnętrznej w innym stowarzyszeniu lub fundacji o podobnych celach statutowych.
  5. Zapis ustępu 4 dotyczy również członków, którzy są wspólnikami, akcjonariuszami, członkami zarządu, organu nadzoru lub pełnomocnikami czy prokurentami w innych podmiotach, które prowadzą działalność w zakresie określonym w paragrafie 7 ustęp 1 punkt a, albo świadczą usługi na rzecz takich podmiotów lub prowadzą działalność w takim zakresie.

  § 22.
  1. Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co roku, a Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co 3 lata.

  § 23.
  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy;
  b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
  c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 24.
  1. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na dwa tygodnie przed terminem, w którym ma być zwołane.
  2. Członkom Stowarzyszenia, którzy wyrazili na to uprzednią pisemną zgodę z podaniem adresu poczty elektronicznej, informacja, o której mowa w pkt 1 może być przesłana drogą elektroniczną.

  § 25.
  1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
  2. Głosowania są jawne chyba, że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.
  3. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest Prezes Stowarzyszenia chyba, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybierze innego kandydata na Przewodniczącego Zebrania.

  § 26.
  1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.
  2. Zarząd składa się z:
  a) Prezesa Stowarzyszenia
  b) Prezesa Elekta
  c) Prezesa Seniora
  d) Sekretarza Stowarzyszenia
  e) Skarbnika Stowarzyszenia
  f) Trzech Członków
  3. Prezes Elekt wybierany jest w odrębnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  a) w pierwszej kadencji Zarządu działającego w oparciu o obowiązujący statut wybierany jest Prezes Elekt oraz Prezes.
  4. Prezesem Stowarzyszenia zostaje, z zastrzeżeniem paragrafu 26 ustęp 3 punkt a, na okres jednej kadencji, Prezes Elekt wybrany na poprzednim Walnym Sprawozdawczo Wyborczym Zebraniu Członków.
  5. Prezesem Seniorem zostaje Prezes pełniący tę funkcję w poprzedniej kadencji.
  6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
  7. Podziału funkcji między Członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw Członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
  8. Zarząd Stowarzyszenia pracuje na podstawie Regulaminu Pracy Zarządu uchwalanego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  9. Członek Zarządu zatrudniony przez Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może otrzymać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
  10. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

  § 27.
  1. Do uprawnień Zarządu należy:
  a) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
  b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
  c) zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia;
  d) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zakresie, formie i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej;
  e) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz ;
  g) powoływanie sekcji specjalistycznych;
  h) ustalanie regulaminu działania sekcji specjalistycznych oraz regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grant naukowy) projektów naukowo-badawczych z zakresu chorób małych zwierząt;
  i) ustalanie regulaminu wewnętrznego systemu potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii;
  j) akceptacja programów i kosztów wewnętrznego systemu potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii proponowanych przez poszczególne sekcje specjalistyczne;
  k) prowadzenie listy certyfikowanych lekarzy weterynarii w danych dziedzinach weterynarii;
  l) kontrolowanie bieżącej działalności sekcji specjalistycznych;
  m) zatrudnianie pracowników oraz określanie ich warunków pracy i płacy;
  n) przyznawania tytułu i odznaki „zasłużony dla „ PSLWMZ";
  o) przyznawanie i przedłużanie – na wniosek sekcji - certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje i umiejętności lekarzy weterynarii;
  p) określanie wysokości opłaty za przyznanie i przedłużenie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje i umiejętności lekarzy weterynarii.

  § 28.
  1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
  2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Stowarzyszenia.

  § 29.
  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
  2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział przedstawiciela Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.
  3. W sytuacjach wyjątkowych, a w szczególności w obliczu spraw niecierpiących zwłoki, Zarząd Stowarzyszenia może odbyć posiedzenie oraz podjąć konieczne uchwały przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.
  4. W sytuacjach opisanych w ustępie 3 protokół zawierać powinien:
  a) datę odbycia posiedzenia Zarządu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej oraz skrócony opis technologiczny użytej metody komunikacji;
  b) porządek obrad;
  c) listę elektronicznych, teleinformatycznych lub cyfrowych identyfikatorów poszczególnych uczestników posiedzenia, odpowiednich dla wybranej technologii używanych w czasie posiedzenia;
  d) zapis lub pisemny skrót cyfrowego zapisu tak odbytego posiedzenia Zarządu;
  e) listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale.
  5. Zarząd Stowarzyszenia uchwala regulamin głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  § 30.
  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powoływanych zgodnie z § 21 pkt. f z zastrzeżeniem zawartym w paragrafie 21 ustęp 4 i 5.
  3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

  § 31.
  1. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  a) przynajmniej raz do roku skontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i realizacją uchwał;
  b) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
  c) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
  d) delegowanie Członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
  e) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd;
  f) podejmowanie uchwały w sprawie wskazania członka Komisji Rewizyjnej który będzie reprezentował Stowarzyszenie w umowie z członkiem zarządu lub w sporze z nim;
  g) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

  § 32.
  1. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa, jego obowiązki przejmuje Prezes Elekt.

  Rozdział V
  Fundusze i majątek Stowarzyszenia

  § 33.
  1. Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, sponsoringu, dochodów majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

  § 34.
  1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
  2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
  3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.
  4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu: Prezesa i upoważnionego Członka Zarządu lub dwóch upoważnionych Członków Zarządu.
  5. Rokiem obrotowym w Polskim Stowarzyszeniu Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt jest okres od pierwszego lipca danego roku do trzydziestego czerwca roku następnego.

  § 35.
  1. Fundusze Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych.

  Rozdział VI
  Sekcje Specjalistyczne Stowarzyszenia

  § 36.
  1. Sekcje Specjalistyczne Stowarzyszenia są jego integralną częścią pod względem organizacyjnym i finansowym.

  § 37.
  1. Funkcjonowanie i tryb powoływania sekcji specjalistycznych określa Regulamin Sekcji, co kadencję akceptowany przez Zarząd.
  2. Sekcje specjalistyczne Stowarzyszenia mogą prowadzić wewnętrzny system potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii w dziedzinie medycyny weterynaryjnej będącej w sferze zainteresowania sekcji.
  3. W wewnętrznym systemie potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności mogą brać udział lekarze weterynarii, którzy:
  a) posiadają prawo wykonywania zawodu,
  b) wykonują zawód nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat,
  c) złożyli oświadczenie, że dziedzinie, w której zamierzają ubiegać się o potwierdzenie (certyfikat) kwalifikacji i umiejętności, poświęcają co najmniej 30% czasu swej aktywności zawodowej.
  4. Wewnętrzny system potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii w dziedzinie medycyny weterynaryjnej będącej w sferze zainteresowania sekcji specjalistycznej prowadzony jest:
  a) zgodnie z regulaminem wewnętrznego systemu potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia,
  b) w oparciu o zaakceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia program i koszty wewnętrznego systemu potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii w danej dziedzinie zaproponowany przez sekcję specjalistyczną.
  5. Warunki uczestnictwa, przyznania i przedłużania potwierdzenia (certyfikatu) określa regulamin wewnętrznego systemu potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii, ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
  6. Koszty uczestnictwa w wewnętrznym systemie potwierdzania (certyfikacji) kwalifikacji i umiejętności lekarzy weterynarii oraz koszty uzyskania i przedłużenia potwierdzenia (certyfikatu) kwalifikacji i umiejętności pokrywa zainteresowany lekarz weterynarii.
  7. Koszty o których mowa w paragrafie 37 ustęp 6 dla lekarzy weterynarii - członków stowarzyszenia – mogą być ustalane przez Zarząd Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.

  Rozdział VII
  Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

  § 38.
  1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

  § 39.
  1. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.


  Sekretarz PSLWMZ
  lek. wet. Tomasz Pięknik

  Prezes PSLWMZ
  lek. wet. Jacek SzulcSkontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes