Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Regulamin i materiały Sekcji PSLWMZ

 • Dokumenty

 • Regulamin Sekcji PSLWMZ

  1. Powoływanie Sekcji

  a. Sekcje PSLWMZ powołują członkowie Stowarzyszenia w oparciu o następujące założenia:

  - liczba członków założycieli musi przekraczać 5 osób,

  - przedmiot zainteresowania Sekcji ma mieścić się w zagadnieniach dotyczących małych zwierząt i nie może pokrywać się z przedmiotem już istniejących Sekcji,

  - grupa założycielska redaguje pismo zawierające: uzasadnienie powołania Sekcji, listę członków założycieli, osobę reprezentująca grupę, plan działania Sekcji na najbliższe 6 miesięcy, datę i miejsce spotkania założycielskiego z wyborem zarządu Sekcji.

  b. Pismo Grupy założycielskiej kierowane jest do Zarządu PSLWMZ i jest rozpatrywane na najbliższym od momentu otrzymania pisma zebraniu Zarządu. Osoba reprezentująca Grupę założycielską ma obowiązek osobistego przedstawienia przed Zarządem uzasadnienia oraz planu działania Sekcji.
  c. Zarząd w oparciu o pismo grupy założycielskiej oraz rozmowę z osobą reprezentującą Grupę Założycielską powołuje Sekcję drogą uchwały zwykłą większością głosów.
  d. Zebranie założycielskie Sekcji wybiera 2 osobowy zarząd ze wskazaniem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego. Wybór zarządu Sekcji odbywa się zwykłą większością głosów Protokół zebrania wysyłany jest do Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia.
  e. Członkom PSLWMZ pracującym w ramach Sekcji przysługuje wynagrodzenie za przygotowanie wykładu, monografii, przygotowanie i prowadzenie warsztatów lub innej aktywności edukacyjnej organizowanej przez Sekcję na zasadach obowiązujących w PSLWMZ. Wysokość wynagrodzenia może być przez Zarząd PSLWMZ uzależniona od wyniku finansowego danego przedsięwzięcia.
  f. Kadencja Zarządu Sekcji trwa trzy lata. Członkowie stowarzyszenia mogą wchodzić w skład zarządu tylko jednej Sekcji. O terminie kolejnego zebrania wyborczego Sekcji, Przewodniczący Sekcji zobowiązany jest poinformować wszystkich członków PSLWMZ za pośrednictwem biura Stowarzyszenia minimum 4 tygodnie wcześniej.

  2. Funkcjonowanie Sekcji

  a. Sekcje nie mają oddzielnej osobowości prawnej, nie posiadają samodzielności finansowej, działają pod patronatem Stowarzyszenia w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Sekcji PSLWMZ i nie mogą bez zgody Zarządu występować poza forum Stowarzyszenia.
  b. Stowarzyszenie wspiera działalność Sekcji pod względem finansowym, organizacyjnym i informacyjnym w oparciu o uchwały związane z planem działania Sekcji i sprawozdaniami z działalności.
  c. O planach swojej działalności Sekcja informuje wszystkich członków Stowarzyszenia. Pierwszeństwo w udziale w imprezach Sekcji mają w kolejności: członkowie Sekcji, członkowie Stowarzyszenia i pozostali.
  d. Członkom Stowarzyszenia, którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich na rzecz PSLWMZ, przysługuje ulga w opłatach za udział w szkoleniach organizowanych przez Sekcje.
  e. Działalności finansowa Sekcji odbywa się za pośrednictwem konta Stowarzyszenia. Roczna działalność finansowa Sekcji tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Zarządu PSLWMZ może zamykać się ujemnym bilansem.
  f. Okres rozliczeniowy działalności Sekcji rozpoczyna się od dnia Walnego Zebrania Członków PSLWMZ i kończy w dniu Walnego Zebrania Członków PSLWMZ w roku następnym.
  g. Sprawozdanie z działania Sekcji za poprzedni okres rozliczeniowy i plany na kolejny rok Przewodniczący Sekcji przedstawia Zarządowi PSLWMZ w formie pisemnej na 30 dni przed Walnym Zebraniem Członków PSLWMZ.

  - Sprawozdanie obejmuje: aktualną liczbę członków, odbyte imprezy wraz z rozliczeniem finansowym z działalności.

  - Plan działania zawiera kalendarium imprez.

  - Wyżej wymienione dokumenty są dyskutowane na najbliższym od momentu otrzymania dokumentów zebraniu Zarządu PSLWMZ. Drogą głosowania Zarząd przyjmuje sprawozdanie z działalności oraz akceptuje plan działania na rok kolejny.

  - W razie potrzeby, przed przyjęciem sprawozdania lub zaakceptowaniem planu działalności Zarząd PSLWMZ prosi osobę z zarządu Sekcji o wyjaśnienia.

  h. Działania Sekcji związane z wydarzeniami organizowanymi przez Sekcje a nie objęte w planach działania Sekcji muszą być przedstawiane Zarządowi w formie pisemnej przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem.
  i. Zobowiązania finansowe związane z działalnością Sekcji muszą być każdorazowo akceptowane przez Zarząd PSLWMZ. Powinny one zawierać: odpowiedni dokument finansowy, odpowiednią uchwałę Zarządu PSLWMZ pozwalającą na podjęcie zobowiązania oraz opis wyjaśniający zobowiązanie.
  j. Spotkania organizowane przez Sekcje nie powinny kolidować z kalendarzem imprez ustalanych przez Zarząd PSLWMZ. W sytuacjach wątpliwych decydujący głos należy do Zarządu PSLWMZ.
  k. Dopuszczalna jest forma elektroniczna przekazywania informacji pomiędzy Zarządem Sekcji a Zarządem PSLWMZ za potwierdzeniem ze strony Zarządu odbioru pisma.

  3. Zarząd PSLWMZ może zawiesić działalność Sekcji lub rozwiązać ją w sytuacjach:

  - po otrzymaniu od Zarządu Sekcji pisma o samorozwiązaniu,

  - nieotrzymania rocznego sprawozdania z działalności Sekcji na 30 dni przed Walnym Zebraniem Członków PSLWMZ,

  - naruszania przez Sekcję statutu Stowarzyszenia lub regulaminu działania Sekcji.

  4. Zawieszoną Sekcję można odwiesić na pisemny wniosek 5 członków PSLWMZ, którzy podejmą się zorganizowania zebrania Sekcji i przedstawią plan działania.

  5. Sekcje mogą prowadzić programy edukacyjne, jedno lub wielostopniowe, kończone egzaminami i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności.

  a. Program edukacyjny musi zawierać informację o zakresie szkolenia, ilość i formę planowanych spotkań, sposób weryfikacji nabytych umiejętności.
  b. Program edukacyjny po przedstawieniu przez Przewodniczącego Sekcji wymaga zaakceptowania przez Zarząd Stowarzyszenia.
  c. Do każdego Programu Edukacyjnego Przewodniczący Sekcji musi przedstawić Preliminarz Finansowy.
  d. Zarząd w przypadku wątpliwości co do sukcesu finansowego przedsięwzięcia, szczególnie jeżeli poprzednia edycja zakończyła się wynikiem ujemnym, może nie wyrazić zgody na uruchomienie programu.
  e. Przewodniczący Sekcji przedstawia Zarządowi do zaakceptowania sposób sprawdzenia umiejętności nabytych w trakcie Programu Edukacyjnego prowadzonego przez Sekcję (test, egzamin praktyczny, egzamin ustny i inne proponowane). W każdej formie sprawdzenia nabytych umiejętności oprócz Zespołu Egzaminacyjnego powołanego przez daną Sekcję bierze udział przedstawiciel Zarządu PSLWMZ wskazany przez Zarząd.
  f. Przewodniczący Sekcji przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia „Certyfikat” potwierdzający nabyte umiejętności w trakcie Programu Edukacyjnego. Na „Certyfikacie” umieszczone są podpisy Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Sekcji. Musi być umieszczone logo Stowarzyszenia, Sekcji i Sponsora Strategicznego Stowarzyszenia.

  6. Oprócz programów edukacyjnych Sekcje mogą opracowywać Program Certyfikacji Wad Wrodzonych u Zwierząt (PCWWuZ) będących w zakresie zainteresowania merytorycznego danej Sekcji.

  7. Sekcje mogą łączyć się w zakresie opracowania PCWWuZ jeżeli dana wada wrodzona pokrywa się z obszarem działania dwu lub więcej Sekcji.

  8. W przypadku łączenia się Sekcji, w celu opracowania PCWWuZ z każdej Sekcji powoływana jest równa ilość członków.

  9. Opracowane PCWWuZ zawierające informację o umiejętnościach kwalifikujących lekarza do programu, program szkoleniowy i sposób sprawdzenia nabytych umiejętności podlega zatwierdzeniu przez Zarząd PSLWMZ. W każdej formie sprawdzenia umiejętności lekarza starającego się o Certyfikat PCWWuZ bierze udział przedstawiciel Zarządu PSLWMZ wskazany przez Zarząd.

  10. Do PCWWuZ mogą przystąpić wyłącznie członkowie PSLWMZ.

  11. Listę osób posiadających Certyfikat PCWWuZ prowadzi biuro PSLWMZ, lekarz który przestaje być członkiem Stowarzyszenia jest automatycznie skreślany z listy osób posiadających Certyfikat PCWWuZ.

  12. Finansowanie PCWWuZ odbywa się analogicznie do finansowania Sekcji.

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes