Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej - XXVII Kongres PSLWMZ 2019

 • § 1 Definicje
  1. Organizator - właściciel Aplikacji Mobilnej: Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt z siedzibą w Lublinie przy ulicy Lubartowskiej 68 A lok. U5, 20-094 Lublin zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000015583, NIP 712-22- 93-231 (zwany dalej Organizatorem).
  2. Administrator - podmiot zarządzający Aplikacją Mobilną, tj.: Respondea Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dubois 114/116, 93-465 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663299, NIP: 7322182766, REGON: 366459798
  3. Aplikacja – aplikacja mobilna „XXVII Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ” przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych.
  4. Kod dostępu – ciąg cyfr wygenerowanych przez Administratora, wysłanych przez Organizatora, umożliwiający zalogowanie się do Aplikacji.
  5. E-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji na Kongres, umożliwiający zalogowanie się do Aplikacji.
  6. Logowanie – podanie przez Użytkownika jego adresu E-mail i Kodu dostępu w celu skorzystania funkcjonalności Aplikacji.
  7. Regulamin – niniejszy dokument, którego celem jest określenie zasad i warunków korzystania z Aplikacji, w tym zasad przetwarzania danych osobowych.
  8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji.
  9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji.
  10. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.
  11. Użytkownik – każda osoba pobierająca i korzystająca z Aplikacji. Użytkownik jest osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  § 2 Postanowienia ogólne
  1. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji i Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji jest możliwe jedynie po wcześniejszym zainstalowaniu Aplikacji na odpowiednim Urządzeniu Mobilnym spełniającym minimalne wymagania techniczne (wskazane w § 3) oraz po wcześniejszym zapoznaniu się Regulaminem i zaakceptowaniu jego treści. Użytkownik, który nie akceptuje treści Regulaminu nie może korzystać z Aplikacji Mobilnej.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Administrator nie odpowiada za błędne działanie dostarczanych systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych, Urządzeń Mobilnych lub oprogramowania (innego niż Aplikacja Mobilna) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.
  5. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne dla Użytkownika, a dostęp w celu instalacji odbywa się za pośrednictwem oficjalnych sklepów (Google Play, App Store).
  6. Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji niezbędne jest aktywne, stabilne połączenie internetowe.
  7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu.
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych.
  9. Administrator oświadcza, iż dołoży należytej staranności, aby dostęp do Aplikacji zapewniony był w sposób ciągły i nieprzerwany. Administrator zastrzega możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Aplikacji.
  10. Z chwilą akceptacji treści Regulaminu Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Aplikacji. Zakończenie korzystania z Aplikacji następuje wraz z odinstalowaniem Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.
  § 3 Rodzaje usług
  1. Organizator w ramach Aplikacji Mobilnej świadczy następujące usługi:
   a) wyświetlanie informacji dotyczących programu Kongresu,
   b) wyświetlanie informacji dotyczących poszczególnych wykładów, warsztatów, zajęć odbywających się w ramach Kongresu,
   c) możliwość wyróżniania (dodawania do ulubionych) wskazanych przez użytkownika wykładów, warsztató, zajęć odbywających się w ramach Kongresu,
   d) możliwość oceny przez użytkownika wykładów, warsztatów, zajęć odbywających się w ramach Kongresu,
   e) wyświetlanie informacji o prelegentach Kongresu,
   f) wsparcie działań Strefy Edukacyjnej Akademii Zoetis polegające na generowaniu indywidualnego kodu kreskowego do identyfikacji uczestników sesji szkoleniowych, wysyłce powiadomień o aktualnych sesjach Strefy Edukacyjnej Akademii Zoetis oraz informacji o wygranych dla zwycięzców konkursu organizowanego przez ZOETIS,
   g) wyświetlaniu informacji o atrakcjach Łodzi.
  § 4 Minimalne wymagania techniczne
  1. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne:
   a) dla wersji aplikacji pobranej z App Store - systemu operacyjny iOS w wersji minimum 10.0,
   b) dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - systemu operacyjny Android w wersji minimum 4.4,
   c) minimum 50 MB wolnej przestrzeni,
   d) stabilne łącze z internetem z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi),
   e) sprawny, nieuszkodzony wyświetlacz (w celu identyfikacji uczestników sesji Strefy Edukacyjnej Akademii Zoetis).
  § 5 Przebieg procesu logowania
  1. Poprzez zrealizowanie procedury logowania w Aplikacji, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  2. W celu skorzystania z Aplikacji niezbędne jest podanie przez Użytkownika adresu E-mail (identycznego z adresem podanym podczas procesu rejestracji na Kongres) oraz indywidualnego kodu dostępu otrzymanego od Organizatora drogą mailową na wskazany przez siebie adres E-mail.
  § 6 Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator: Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ) z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Lubartowska 68A lok. U5, 20-094 Lublin, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015583, NIP 712-22-93-231, tel: 531-732-732, lp.zmwlsptairaterkes.
  2. Dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z zaakceptowanym Regulaminem Uczestnictwa w XXVII Międzynarodowym Kongresie Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ oraz w zgodzie z Polityką Ochrony Danych Osobowych Stosowanych Przez PSLWMZ, dostępnych na stronie https://pslwmz.conrego.pl.
  § 7 Odpowiedzialność Organizatora
  1. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność - w tym m.in. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.
  § 8 Uprawnienia Administratora
  1. Administrator odpowiada za administrowanie i zarządzanie Aplikacją.
  2. Administrator uprawniony jest do dokonywania rozbudowy Aplikacji, a także modyfikowania listy wymagań sprzętowych i/lub programowych niezbędnych do prawidłowego działania Aplikacji.
  3. Administrator informuje, iż w trakcie korzystania z Aplikacji możliwe jest wystąpienie zakłóceń lub krótkich przerw natury technicznej w dostępie do całej Aplikacji lub części funkcjonalności w ramach Aplikacji, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, bądź przyczynami niezależnymi od Administratora.
  4. Administrator uprawniony jest do umieszczania w Aplikacji odnośników do witryn zarządzanych przez podmioty trzecie.
  § 9 Odpowiedzialność Administratora
  1. Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za szkody spowodowane celowymi działaniami lub zaniechaniami Użytkownika.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za spowolnienie i/lub ograniczenie transferu danych do wartości zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych Aplikacji.
  3. Korzystanie przez Użytkownika z witryn zarządzanych przez podmioty trzecie, do których odnośniki mogą zostać umieszczone w Aplikacji, odbywa się na zasadach określonych przez podmioty zarządzające tymi witrynami.
  4. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność - w tym m.in. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.
  § 10 Postępowanie reklamacyjne
  1. Każdy Użytkownik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Aplikacji uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres lp.zmwlsptairaterkes.
  2. Organizator ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego otrzymania.
  3. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Organizatora lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Organizatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp), termin rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
  4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
  § 11 Zmiany Regulaminu
  1. W przypadku wejścia w życie zmian Regulaminu korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji możliwe jest po zapoznaniu się przez niego z treścią zmienionego Regulaminu, o czym zostanie on poinformowany podczas pierwszego logowania następującego po zmianie Regulaminu.
  § 12 Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
  2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Aplikacji w zakładce “Informacje” oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.pslwmz.pl/regulamin-aplikacji-kongres-...
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes