Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ - XXXI KONGRES PSLWMZ 2023

 • Regulamin Aplikacji Mobilnej

  XXXI Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

  ŁÓDŹ, 17-19 listopada 2023 r.

  § 1 Definicje

  1. Organizator - Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt z siedzibą w Lublinie (20-094), ul. Lubartowska 68 A lok. U5; wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015583, NIP: 712-22-93-231 oraz REGON: 430359202 (zwany dalej Organizatorem).
  2. Administrator - podmiot zarządzający Aplikacją Mobilną w imieniu Organizatora, tj.: Respondea Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dubois 114/116, 93-465 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663299, NIP: 7322182766, REGON: 366459798
  3. Kongres - XXXI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ
  4. Aplikacja – aplikacja mobilna dla uczestników Kongresu przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych.
  5. Kod aktywacyjny – ciąg cyfr wygenerowanych przez Administratora, wysłanych przez Organizatora, umożliwiający zalogowanie się do Aplikacji.
  6. E-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji na Kongres, umożliwiający zalogowanie się do Aplikacji.
  7. Logowanie – podanie przez Użytkownika jego adresu E-mail użytego podczas rejestracji na kongres, nazwy miasta w którym pracuje, nazwy firmy w której pracuje i Kodu aktywacyjnego w celu skorzystania z funkcjonalności Aplikacji.
  8. Regulamin – niniejszy dokument, którego celem jest określenie zasad i warunków korzystania z Aplikacji, w tym zasad przetwarzania danych osobowych.
  9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji.
  10. Strefa VIP Hill’s - strefa w Aplikacji, wspierająca działania promocyjne organizowane przez wyłącznego dystrybutora Hill's Pet Nutrition w Polsce firmę Medivet S.A. z siedzibą w Śremiu, przy ul. Szkolnej 17, 63-100 Śrem, NIP: 7850005430 na stoisku firmowym Hill’s, zlokalizowanym w hali wystawowej XXXI Międzynarodowego Kongresu, w hotelu Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29 w Łodzi.
  11. Strefa VIP IDEXX - strefa w Aplikacji, wspierająca działania promocyjne organizowane przez firmę IDEXX LABORATORIES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dominikańskiej 3, 02‑738 Warszawa, NIP: 1070004096, na stoisku firmowym IDEXX, zlokalizowanym w hali wystawowej XXXI Międzynarodowego Kongresu, w hotelu Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29 w Łodzi.
  12. Strefa MSD - strefa w Aplikacji, wspierająca działania promocyjne organizowane przez firmę Intervet Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, Polska, NIP: 5261892773 , na stoisku firmowym MSD, zlokalizowanym w hali wystawowej XXXI Międzynarodowego Kongresu, w hotelu Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29 w Łodzi.
  13. Strefa VIP Sitesbi - strefa w Aplikacji, wspierająca działania promocyjne organizowane przez firmę Respondea Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, NIP: 7322182766, na stoisku firmowym Sitesbi, zlokalizowanym w hali wystawowej XXXI Międzynarodowego Kongresu, w hotelu Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29 w Łodzi.
  14. Strefa VIP Vetoquinol - strefa w Aplikacji, wspierająca działania promocyjne organizowane przez firmę "VETOQUINOL BIOWET" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielokopolskim, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66‑400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5990108560 , na stoisku firmowym Vetoquinol, zlokalizowanym w hali wystawowej XXXI Międzynarodowego Kongresu, w hotelu Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29 w Łodzi.
  15. Strefa VIP Zoetis - strefa w Aplikacji, wspierająca działania promocyjne, w szczególności wsparcie działań Strefy Edukacyjnej Akademii Zoetis, organizowane przez firmę ZOETIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17B, 02‑676 Warszawa, NIP: PL5213631626, na stoisku firmowym Zoetis, zlokalizowanym w hali wystawowej XXXI Międzynarodowego Kongresu, w hotelu Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29 w Łodzi.
  16. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.
  17. Użytkownik – każda osoba pobierająca i korzystająca z Aplikacji oraz uczestnicząca w Kongresie, która może brać udział w wykładach kongresowych. Użytkownik jest osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  18. Paszport Uczestnika XXXI Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weterynaryjnej PSLWMZ (dalej Paszport) - konkurs organizowany przez Organizatora, na terenie miejsca odbywania Kongresu.

  § 2 Postanowienia ogólne

  1. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji i Usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji jest możliwe jedynie po wcześniejszym zainstalowaniu Aplikacji na odpowiednim Urządzeniu Mobilnym spełniającym minimalne wymagania techniczne (wskazane w § 3) oraz po wcześniejszym zapoznaniu się Regulaminem i zaakceptowaniu jego treści. Użytkownik, który nie akceptuje treści Regulaminu nie może korzystać z Aplikacji Mobilnej.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Administrator nie odpowiada za błędne działanie dostarczanych systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych, Urządzeń Mobilnych lub oprogramowania (innego niż Aplikacja Mobilna) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.
  5. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne dla Użytkownika, a dostęp w celu instalacji odbywa się za pośrednictwem Apple App Store, sklepu Google Play.
  6. Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji niezbędne jest aktywne, stabilne połączenie internetowe.
  7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu.
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych.
  9. Administrator oświadcza, iż dołoży należytej staranności, aby dostęp do Aplikacji zapewniony był w sposób ciągły i nieprzerwany. Administrator zastrzega możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Aplikacji.
  10. Z chwilą akceptacji treści Regulaminu Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Aplikacji. Zakończenie korzystania z Aplikacji następuje wraz z odinstalowaniem Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.

  § 3 Rodzaje usług

  1. Organizator w ramach Aplikacji Mobilnej świadczy następujące usługi:
   a) wyświetlanie informacji dotyczących programu Kongresu,
   b) wyświetlanie informacji dotyczących poszczególnych wykładów, warsztatów, zajęć odbywających się w ramach Kongresu,
   c) możliwość wyróżniania (dodawania do ulubionych) wskazanych przez użytkownika wykładów, warsztatów, zajęć odbywających się w ramach Kongresu,
   d) możliwość oceny przez użytkownika wykładów, warsztatów, zajęć odbywających się w ramach Kongresu,
   e) możliwość zadawania pytań do wykładów, warsztatów, zajęć odbywających się w ramach Kongresu,
   f) wyświetlanie informacji o prelegentach Kongresu,
   g) obsługa Stref VIP: Hill’s, IDEXX, MSD, Sitesbi, Vetoquinol, Zoetis polegająca na: rejestrowaniu obecności Użytkowników na stoiskach tych firm zlokalizowanych w hali wystawowej XXXI Międzynarodowego Kongresu, w hotelu Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29 w Łodzi (poprzez odczytanie w Aplikacji kodu QR, dostępnego na stoiskach), zbieraniu zapytań od klientów (wysłanych przy pomocy formularza kontaktowego), wsparcie konkursu organizowanego przez powyższe firmy (poprzez umożliwienie Użytkownikom możliwości wysłania hasła konkursowego w Aplikacji), wysyłce powiadomień oraz informacji m.in. o wygranych dla zwycięzców konkursów organizowanych przez firmy w poszczególnych Strefach VIP,
   h) obsługa Paszportu - poprzez odczytanie w Aplikacji kodu QR, dostępnego na stoiskach sponsorów/wystawców biorących udział w Paszporcie a także po odwiedzeniu wszystkich stoisk obsługę wysyłki zdjęcia konkursowego zgodnie z regulaminem Paszportu dostępnym pod adresem https://www.pslwmz.pl/content/get-file/180398.
   i) wyświetlaniu informacji o atrakcjach Łodzi.


  § 4 Minimalne wymagania techniczne

  1. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne: a) dla wersji aplikacji pobranej z App Store - systemu operacyjny iOS w wersji minimum 12.0,
   b) dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - systemu operacyjny Android w wersji minimum 8.0,
   c) minimum 50 MB wolnej przestrzeni,
   d) stabilne łącze z internetem z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi),
   e) sprawny aparat fotograficzny w smartfonie (w celu uruchomienia w Aplikacji poszczególnych Stref VIP: Hill’s, IDEXX, MSD, Sitesbi, Vetoquinol, Zoetis oraz udziału w Paszporcie Kongresu).

  § 5 Przebieg procesu logowania

  1. Poprzez zrealizowanie procedury logowania w Aplikacji, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  2. W celu skorzystania z Aplikacji niezbędne jest podanie przez Użytkownika adresu E-mail (identycznego z adresem podanym podczas procesu rejestracji na Kongres), miasta w którym pracuje, nazwy firmy w której pracuje oraz indywidualnego kodu aktywacyjnego otrzymanego od Organizatora drogą mailową na wskazany przez siebie adres E-mail.

  § 6 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator: Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt z siedzibą w Lublinie (20-094), ul. Lubartowska 68 A lok. U5; wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015583, NIP: 712-22-93-231 oraz REGON: 430359202, tel: 531-732-732, email: lp.zmwlsptairaterkes
  2. Dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z zaakceptowanym Regulaminem Uczestnictwa w XXXI Międzynarodowym Kongresie Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ oraz w zgodzie z Polityką Ochrony Danych Osobowych Stosowanych przez PSLWMZ, dostępnych na stronie https://pslwmz.conrego.pl

  § 7 Odpowiedzialność Organizatora

  1. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność - w tym m.in. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.

  § 8 Uprawnienia Administratora

  1. Administrator odpowiada za administrowanie i zarządzanie Aplikacją.
  2. Administrator uprawniony jest do dokonywania rozbudowy Aplikacji, a także modyfikowania listy wymagań sprzętowych i/lub programowych niezbędnych do prawidłowego działania Aplikacji.
  3. Administrator informuje, iż w trakcie korzystania z Aplikacji możliwe jest wystąpienie zakłóceń lub krótkich przerw natury technicznej w dostępie do całej Aplikacji lub części funkcjonalności w ramach Aplikacji, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, bądź przyczynami niezależnymi od Administratora.
  4. Administrator uprawniony jest do umieszczania w Aplikacji odnośników do witryn zarządzanych przez podmioty trzecie.

  § 9 Odpowiedzialność Administratora

  1. Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za szkody spowodowane celowymi działaniami lub zaniechaniami Użytkownika.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za spowolnienie i/lub ograniczenie transferu danych do wartości zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych Aplikacji.
  3. Korzystanie przez Użytkownika z witryn zarządzanych przez podmioty trzecie, do których odnośniki mogą zostać umieszczone w Aplikacji, odbywa się na zasadach określonych przez podmioty zarządzające tymi witrynami.
  4. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność - w tym m.in. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.

  § 10 Strefa VIP Hill’s

  1. Strefa VIP Hill’s będzie aktywna w dniach 18-19 listopada 2023 r.
  2. Rejestracja Użytkownika w Strefie VIP Hill’s i otwarcie tej strefy w Aplikacji odbywa się poprzez zeskanowanie w Aplikacji kodu QR, dostępnego na stoisku Hill’s.
  3. Rejestracja uczestnictwa w Strefie VIP Hill’s jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie do wyłącznego dystrybutora Hill's Pet Nutrition w Polsce, firmy Medivet S.A. z siedzibą w Śremiu, przy ul. Szkolnej 17, 63-100 Śrem, NIP: 7850005430 danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail (zgodne z danymi administrowanymi przez Organizatora) oraz innych informacji kontaktowych (miasto, nazwa lecznicy / kliniki, imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail) dobrowolnie wprowadzonych przez Użytkownika w Strefie VIP Hill’s.
  4. Rejestracja uczestnictwa jest także równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie do wyłącznego dystrybutora Hill's Pet Nutrition w Polsce, firmy Medivet S.A. z siedzibą w Śremiu, przy ul. Szkolnej 17, 63-100 Śrem, NIP: 7850005430 danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym, dostępnym w Strefie VIP Hill’s.
  5. Dane Użytkownika zostaną wykorzystane przez Hill’s wyłącznie w celu:
   i. w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, do kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną lub telefoniczną.

  § 11 Strefa VIP IDEXX

  1. Strefa VIP IDEXX będzie aktywna w dniach 18-19 listopada 2023 r.
  2. Rejestracja Użytkownika w Strefie VIP IDEXX i otwarcie tej strefy w Aplikacji odbywa się poprzez zeskanowanie w Aplikacji kodu QR, dostępnego na stoisku IDEXX.
  3. Rejestracja uczestnictwa w Strefie VIP IDEXX jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie firmie IDEXX LABORATORIES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dominikańskiej 3, 02‑736 Warszawa, NIP: 1070004096 danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail (zgodne z danymi administrowanymi przez Organizatora) oraz innych informacji kontaktowych (miasto, nazwa lecznicy / kliniki, imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail) dobrowolnie wprowadzonych przez Użytkownika w Strefie VIP IDEXX .
  4. Rejestracja uczestnictwa jest także równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie firmie IDEXX LABORATORIES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dominikańskiej 3, 02‑736 Warszawa, NIP: 1070004096 danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym, dostępnym w Strefie VIP IDEXX.
  5. Dane Użytkownika zostaną wykorzystane przez IDEXX wyłącznie w celu:
   i. w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, do kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną lub telefoniczną.

  § 10 Strefa VIP MSD

  1. Strefa VIP MSD będzie aktywna w dniach 18-19 listopada 2023 r.
  2. Rejestracja Użytkownika w Strefie VIP MSD i otwarcie tej strefy w Aplikacji odbywa się poprzez zeskanowanie w Aplikacji kodu QR, dostępnego na stoisku MSD.
  3. Rejestracja uczestnictwa w Strefie VIP MSD jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie do firmy Intervet Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, Polska, NIP: 5261892773, danych osobowych takich jak: imię, nazwisko adres e-mail (zgodne z danymi administrowanymi przez Organizatora) oraz innych informacji kontaktowych (miasto, nazwa lecznicy / kliniki, imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail) dobrowolnie wprowadzonych przez Użytkownika w Strefie MSD.
  4. Rejestracja uczestnictwa jest także równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie do firmy Intervet Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, Polska, NIP: 5261892773 danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym, dostępnym w Strefie VIP MSD.
  5. Dane Użytkownika zostaną wykorzystane przez Intervet Sp. z o.o. wyłącznie w celu:
   i. w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, do kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną lub telefoniczną.

  § 12 Strefa VIP Sitesbi

  1. Strefa VIP Sitesbi będzie aktywna w dniach 18-19 listopada 2023 r.
  2. Rejestracja Użytkownika w Strefie VIP Sitesbi i otwarcie tej strefy w Aplikacji odbywa się poprzez zeskanowanie w Aplikacji kodu QR, dostępnego na stoisku Sitesbi.
  3. Rejestracja uczestnictwa w Strefie VIP Sitesbi jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie firmie Respondea Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, NIP: 7322182766 danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail (zgodne z danymi administrowanymi przez Organizatora) oraz innych informacji kontaktowych (miasto, nazwa lecznicy / kliniki, imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail) dobrowolnie wprowadzonych przez Użytkownika w Strefie VIP Sitesbi.
  4. Aby Użytkownik mógł wziąć udział w konkursie w Strefie VIP Sitesbi musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe w Aplikacji.
  5. Rejestracja uczestnictwa jest także równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie firmie Respondea Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, NIP: 7322182766 danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym, dostępnym w Strefie VIP Sitesbi.
  6. Dane Użytkownika zostaną wykorzystane przez Respondea Sp. z.o.o. wyłącznie w celu:
   i. przeprowadzenia konkursu w Strefie VIP Sitesbi,
   ii. identyfikacji oraz wyłonienia zwycięzców,
   iii. powiadomienia o przyznaniu i przekazania nagród,
   iv. przesłania drogą elektroniczną komunikacji z podziękowaniem za udział w konkursie,
   v. w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, do kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną lub telefoniczną.
   Regulamin konkursu przeprowadzonego w Strefie VIP Sitesbi jest dostępny na stoisku Sitesbi.

  § 13 Strefa VIP Vetoquinol

  1. Strefa VIP Vetoquinol będzie aktywna w dniach 18-19 listopada 2023 r.
  2. Rejestracja Użytkownika w Strefie VIP Vetoquinol i otwarcie tej strefy w Aplikacji odbywa się poprzez zeskanowanie w Aplikacji kodu QR, dostępnego na stoisku Vetoquinol.
  3. Rejestracja uczestnictwa w Strefie VIP Vetoquinol jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie firmie "VETOQUINOL BIOWET" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66‑400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5990108560 danych osobowych takich jak: imię, nazwisko adres e-mail (zgodne z danymi administrowanymi przez Organizatora) oraz innych informacji kontaktowych (miasto, nazwa lecznicy / kliniki, imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail) dobrowolnie wprowadzonych przez Użytkownika w Strefa VIP Vetoquinol.
  4. Rejestracja uczestnictwa jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie firmie "VETOQUINOL BIOWET" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66‑400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5990108560 danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym, dostępnym w Strefie VIP Vetoquinol.
  5. Dane Użytkownika zostaną wykorzystane przez Vetoquinol Biowet wyłącznie w celu:
   i. w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, do kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną lub telefoniczną.

  § 14 Strefa VIP Zoetis

  1. Strefa VIP Zoetis będzie aktywna w dniach 18-19 listopada 2023 r.
  2. Rejestracja Użytkownika w Strefie VIP Zoetis i otwarcie tej strefy w Aplikacji odbywa się poprzez zeskanowanie w Aplikacji kodu QR dostępnego na stoisku Zoetis (widocznego na ekranie w strefie edukacyjnej Akademii Zoetis przed i w trakcie każdej sesji edukacyjnej).
  3. Rejestracja uczestnictwa w Strefie VIP Zoetis jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie firmie ZOETIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17B, 02‑676 Warszawa, NIP: PL5213631626 danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail (zgodne z danymi administrowanymi przez Organizatora) oraz innych informacji kontaktowych (miasto, nazwa lecznicy / kliniki, imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail) dobrowolnie wprowadzonych przez Użytkownika w Strefa VIP Zoetis.
  4. Rejestracja uczestnictwa jest także równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przekazanie firmie ZOETIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17B, 02‑676 Warszawa, NIP: PL5213631626 danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym, dostępnym w Strefie VIP Zoetis.
  5. Dane Użytkownika zostaną wykorzystane przez Zoetis wyłącznie w celu:
   i. w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, do kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną lub telefoniczną.

  § 15 Postępowanie reklamacyjne

  1. Każdy Użytkownik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Aplikacji uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres lp.zmwlsptairaterkes
  2. Organizator ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego otrzymania.
  3. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Organizatora lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Organizatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp), termin rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
  4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

  § 16 Zmiany Regulaminu

  1. W przypadku wejścia w życie zmian Regulaminu korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji możliwe jest po zapoznaniu się przez niego z treścią zmienionego Regulaminu, o czym zostanie on poinformowany podczas pierwszego logowania następującego po zmianie Regulaminu.

  § 17 Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
  2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Aplikacji w zakładce “Informacje” oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.pslwmz.pl/polityka-prywatnosci-aplikacji-mobilnej-xxxi-kongres-pslwmz-2023
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes